MAGYAR EBTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
1997. december 19.

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete saját hatáskörében, vagy helyi szervezetei, illetve a fajta-klubok útján kutyakiállításokat rendez.

A kiállítások lehetnek:

A kiállítások engedélyezése:

A jóváhagyott kiállítások helye, és időpontja nem változtatható meg az Elnökség engedélye nélkül, a nevezési határidő előtt a változást országosan meg kell hirdetni.

2. A KIÁLLÍTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL

A MEOE vagy szervezetei /továbbiakban MEOE/ által rendezett kiállításokra kizárólag az FCI által el-ismert nevezési lappal rendelkező kutyák nevezhetők be. Magyar természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság tulajdonában lévő kutya kizárólag a MEOE által honosított származási lappal nevezhető be. A kiállítás területére csak az adott kiállításra benevezett és érvényes állatorvosi oltási igazolvánnyal ren-delkező kutya vihető be. A kutyák által okozott minden néven nevezhető kárért a kutya tulajdonosa a felelős. Harapós kutya csak “harapós” jelzéssel, szájkosárral és rövid pórázon tartható a kiállításon. Az ilyen kutyáról a szájkosarat csak a bírói körben szabad levenni, a bíró utasítására. A kiállítás területére történő belépéskor a kutyák állatorvosi oltási igazolványát ellenőrzik. Ha a kutya nem rendelkezik ilyen igazolvánnyal, a kiállítás területére történő belépését meg kell tagadni. A kiállítás területén a kutyákat szabadon engedni tilos, kivéve sport bemutatón - a körön belül.

3. NEVEZÉSI FELTÉTELEK

A kutya tulajdonosa a nevezési határidő lejártáig /beérkezés dátuma/ jogosult a kutyát benevezni.

A nevezési laphoz minden esetben csatolni kell:

Minden kiállításra csak tetovált kutyát lehet benevezni, ha a kutya 1989. január 1. napja után Magyarországon született. A kiállító a nevezési lap beküldésével egyidejűleg kötelezettséget vállal a nevezési díj befizetésére is. /A nevezési díj semmilyen esetben nem téríthető vissza./ A kiállító a nevezési lap aláírásával kötelezettséget vállal a kiállítás kezdési, illetve zárási idejének betartására. A kiállítás területéről a kiállítás befejezése előtt a kutya csak kivételes esetben, a MEOE, vagy a rendező szervezet elnökének, illetve a vezető bíró írásbeli engedélyével vihető ki. A nevezési lapon közölt adatokért a kutya tulajdonosa az aláírással és a beküldéssel egyidejűleg felelősséget vállal arra, hogy a kiállítási szabályzatot magára nézve kötelezőnek ismeri el. Nem nevezhetők és nem bírálhatók a kiállításokon a rejett-, egyheréjű, vagy heresorvadásban szenvedő, beteg öreg kutyák, a tüzelő szukák, valamint a láthatóan vemhes, (kb. 40 napos), szoptatós, vagy almos kutyák. A kiállításokon -kivétel a tájjellegű kiállítás- a helyszíni nevezés nem lehetséges. Azt a kiállítót, aki sportszerűtlen magatartást tanúsít, a kiállítás területéről ki kell utasítani. MEOE-tag esetében fegyelmi eljárás alá lehet vonni. A MEOE a sportszerűtlen magatartást tanúsító kiállítók tulajdonában lévő kutyák nevezését visszautasíthatja; erről az elnökség dönt. Minden kiállító köteles a kiállításra magával hozni a benevezett kutya származási lapját és teljesítményfüzetét abból a célból, hogy a kiállításon elért eredmény rávezethető legyen. A bírálat alkalmával a bíró jogosult a felvezetett kutya törzskönyvi, és tetoválási számának egyezőségét ellenőrizni.

4. A KIÁLLÍTÁS

5. ÁTSOROLÁS

Ha a kutya tulajdonosa a munka-, vagy champion osztályba történő nevezéskor nem csatolta a nevezéshez a szükséges igazolásokat, a katalógus összeállításakor a rendező szervezet jogosult a kutyát automatikusan a nyílt osztályba sorolni. A bíró jogosult a kiállításokon a nem megfelelő osztályban lévő kutyát a megfelelő osztályba átsorolni. /Ez csak kor, nem, nagyság, szín- és szőrváltozat vonatkozásában lehetséges. Ha a rendező szervezet elírást követ el, a vezető bíró feladata a beküldött nevezési lapot ellenőrizni, és a nevezési lapnak megfelelően a helyszínen a kutyát abba az osztályba átsorolni, ahova a tulajdonos nevezte és csatolta a szükséges igazolá-sokat. A megfelelő mellékletek hiányában a kutyát a kora szerinti - illetve ahol a katalógusban szerepel - osztályban kell elbírálni. Egyéb esetben átsorolást a bírálati lapon és az összesítőn is fel kell tüntetni. Az osztályba sorolásnál a nevezéskori állapot az irányadó. Átsorolási joga a vezető bírónak van.

6. KIÁLLÍTÁSI OSZTÁLYOK

1. BÉBI OSZTÁLY /3-6 HÓNAPOS KORIG/
A bírálati lapon leírást kapnak.
2. KÖLYÖK OSZTÁLY /6-9 HÓNAPOS KORIG/
A kutyák csak leírást kapnak; több kutya esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással. A kutyák fehér szalagot kapnak ígéretes vagy nagyon ígéretes differenciálás lehetőségével.
3. FIATAL OSZTÁLY /9-18 HÓNAPOS KORIG/
A kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetén a bíró sorolást végez kitűnő I-IV. besoro-lással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a Hungária Prima Junior /HPJ/ címet, amelyhez egy kék-fehér szalag, és egy HPJ kártya jár.
4. NÖVENDÉK OSZTÁLY /15-24 HÓNAPOS KORIG/
Nevezhető minden korhatáron belül lévő kutya, tekintet nélkül eddigi minősítéseire és címeire. A kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetén a bíró sorolást végez kitűnő I-IV. besoro-lással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet, amelyhez egy nemzeti színű szalag, és egy kártya jár. A kitűnő II. kutya megkaphatja a Res. CAC címet /kártyával/.
5. NYÍLT OSZTÁLY / 15 HÓNAPOS KORTÓL/
Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött kutya, tekintet nélkül eddigi minősítéseire és címeire. A kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetén a bíró sorolást végez kitűnő I-IV. besoro-lással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet, amelyhez egy nemzeti színű szalag, és egy kártya jár. A kitűnő II. kutya megkaphatja a Res. CAC címet /kártyával/.
6. MUNKA OSZTÁLY /15 HÓNAPOS KORTÓL/
Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött kutya, amely rendelkezik a fajtára előírt, érvényes munkavizsgá-val. Ez az osztály csak azoknál a fajtáknál lehetséges, amelyeknél az FCI a nemzetközi szépségchampionátushoz megköveteli a munkavizsga teljesítését. Munka osztályban való induláshoz a neve-zési határidőig kell megszerezni a munkavizsga bizonyítványt. Ebben az osztályban is leírást és minősítést kapnak a kutyák. Több kitűnő minősítés esetén a bíró sorolást végez kitűnő I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet, amelyhez egy nemzeti színű szalag, és egy kártya jár. A kitűnő II. kutya megkaphatja a Res. CAC címet /kártyával/.
7. GYŐZTES /Champion/ OSZTÁLY
Nevezhető minden olyan kutya, amelyik a nevezési határidőig megszerezte a nemzeti, vagy nemzetközi szépségchampionátust. A kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetén a bíró sorolást végez kitűnő I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a ”Champion osztály CAC” címet, amelyhez egy nemzeti színű szalag, és egy kártya jár. A kitűnő II. kutya megkaphatja a Res. CAC címet /kártyával/.
8. ÉRETT v. VETERÁN OSZTÁLY /7 ÉVES KORTÓL/
Nevezhető minden 7. életévét betöltött kutya, tekintet nélkül eddigi minősítéseire és címeire. A kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetén a bíró sorolást végez kitűnő I-IV. besoro-lással. A kitűnő I. minősítésű kutya kaphat “Érett Osztály Győztese” címet, amelyhez egy nemzeti színű szalag, és egy kártya jár. Továbbá kaphat CAC, illetve II. Res. CAC címet /kártyával/.

Egyéb feltételek:

7. A KIÁLLÍTÁSON ELÉRHETŐ MINŐSÍTÉSEK ÉS CÍMEK

Az egyes osztályokban elérhető minősítések:

A jelen szabályzatban az egyes kiállítási osztályoknál leírt győztes címek kiadása nem kötelező. Kiadá-suk esetén fajtánként és nemenként az FCI előírásainak megfelelően jár el a bíró, különös tekintettel azoknál a fajtáknál, ahol többféle szín-, méret-, és szőrváltozat van. Országos CAC kiállításokon a MEOE elnöksége által meghatározott fajtáknál színenként történhet a győztes címek kiadása, amely eltérhet a nemzetközi előírásoktól.

EGYÉB KIADHATÓ CÍMEK

1. CACIB
Nemzeti színű zsinór arannyal, és kártya,
amely igazolja, hogy az adott kutya az adott kiállításon elnyerte a CACIB várományt. A kártyán fel kell tüntetni: "az FCI visszaigazolásának fenntartásával".

2. Reserve CACIB
Nemzeti színű zsinór ezüsttel, és kártya

A bíró a CACIB váromány kiadását követően a bírói körben lévő kutyához behívja a CACIB várományt elnyert kutya osztályában kitűnő II. Res. CAC minősítést kapott kutyát és ebből a konkurenciából választja ki a Reserve CACIB kutyát. Ez a cím akkor adható ki, ha a bíró meggyőződése, hogy a Res. CACIB címet kapott kutya kapná a CACIB címet, ha a CACIB címet kapott kutya nem lenne jelen.

3. Hungária Fajtagyőztes (HFGY)
Arany zsinór, és kártya

A bébi és kölyök osztály kivételével valamennyi osztálygyőztes kutya konkurál a címért, nemre való tekintet nélkül.
A fajtagyőztes cím kiadását tekintve a bírónak figyelemmel kell lenni arra, hogy a kutya kvalitásai ennek megfeleljenek és a fajtagyőztes kutya méltó reprezentánsa legyen fajtájának. Abban az esetben, ha az adott fajtát több bíró bírálja azon a kiállításon, akkor minden esetben ki kell jelölni annak a bírónak a személyét, aki a HFGY címet kiadja.

4. Hungária Derby Győztes (HDGY)
Piros-fehér zsinór

A MEOE évente egy alkalommal Derby kutyakiállítást rendez
A HDGY címért konkurálhat fajtánként és nemenként minden előző évben született kutya, amelyik az adott derby kiállításon a bírálat napjáig a 9 hónapos kort betöltötte, és kitűnő I. minősítést kapott a nö-vendék-, nyílt-, vagy munkaosztályban.
A MEOE elnöksége egyes fajtáknál nagyság és szín szerint a HDGY cím kiadásánál -hasonlóan a CAC cím kiadásához - eltérést engedélyezhet.

5. Fiatal Klubgyőztes

Minden évben egy alkalommal, az adott fajta részére a megrendezett klubkiállításon adható ki nemenként, a fiatal osztályban kitűnő I. HPJ címet kapott kutya részére. A bírálati lapra a “Fiatal Klubgyőztes” cím mellé az évszámot is fel kell tüntetni minden esetben.

6. Klubgyőztes

Minden évben egy alkalommal, az adott fajta részére megrendezett klubkiállításon adható ki nemenként, a nyílt-, munka- és champion osztályban kitűnő I. győztes címet kapott kutyák összevetését követően- a bíró által legjobbnak tartott kutya részére.
Azoknál a fajtáknál, ahol több szín és méret létezik, a MEOE Elnökségének határozata szerint kell eljárni. A bírálati lapra minden esetben a cím mellé fel kell tüntetni az évszámot is.

7. Tenyésztési nagydíj, tenyésztési díj

A tenyésztési nagydíj I-II-III. fokozatát kizárólag nemzetközi kutyakiállításon lehet kiadni. A tenyészcsoportban a rangsort a tenyésztő által felvezetett egyedek homogenitása szabja meg.
Nevezési feltétel, hogy a tenyészcsoportban az egy tenyészetből származó legalább két különböző apától, vagy két különböző anyától származó legalább három, azonos fajtájú kutyával lehet indulni. A nevezésnek további feltétele, hogy a felvezetett kutyák az adott kiállításon legalább két kitűnő, és egy nagyon jó minősítést kapjanak. A Tenyésztési Nagydíjra helyszíni nevezés lehetséges.
A nevezés további feltétele a külön nevezési díj befizetése.
Nem CACIB kiállításon, ugyanezen feltételekkel lehet ezt a versenyt megrendezni, az elnyerhető címek a Tenyésztési Díj I-II-III. fokozata. Kétnapos kiállításon mindkét napon megrendezhető ez a verseny.

8. Fajtacsoportgyőztes

Az FCI mindenkori előírásainak figyelembevételével a fajtacsoportbeosztásnak megfelelően a fajtagyőztes kutyák vehetnek részt ebben a konkurenciában. A vezető bíró feladata felkérni a fajtacsoportot bíráló bírót, akinek kiválasztásakor figyelemmel kell lenni az FCI bírói szabályzatában foglaltakra.
A fajtacsoportot bíráló bíró általában az első és második helyezett kutyát választja ki, akik a fajtacsoportgyőztes (BOG), illetve “reserve fajtacsoportgyőztes” (Res.BOG) címet kapják. Fenti címeket a kiállításon a bírálati lapra rá kell vezetni.

9. A nap legszebb kutyája - Best Of Day

Két napos CAC, CACIB kiállítás esetén mindkét napon /ha nem BIS cím kerül kiadásra/ a vezető bíró által előre felkért bíró választja ki a megjelent fajtacsoport győztes kutyák közül. Az első helyezett a “Nap Legszebb Kutyája” /BOD/; míg a második helyezett a “Reserve Napgyőztes” /Res. BOD/ címet kapja.
Fenti címeket a kiállításon a bírálati lapra rá kell vezetni.

10. A kiállítás legszebb kutyája - Best In Show

A vezető bíró által előre felkért bíró választja ki a megjelent fajtacsoport győztes kutyák közül. Az első helyezett a “Kiállítás Legszebb Kutyája címet kapja /BIS/, míg a második helyezett a “Reserve Győztes” /Res. BIS/ címet kapja.
Fenti címeket a kiállításon a bírálati lapra rá kell vezetni.
A MEOE a kiállításokon egyéb versenyeket is rendezhet, pl. “Fiatal Felvezetők Versenye”, “Kutyapárok Versenye”. Ezen versenyekre minden esetben a fajtacsoportgyőztesek kiválasztása előtt kerül sor. Ezeknek a szabályait az elnökség külön-külön megállapíthatja. Helyszíni nevezés lehetséges. A CACIB kiállítások kivételével egyéb egyéni díjfelajánlásokra is sor kerülhet - ezeket azonban a kiállítás reggelén a rendező szervezet elnöke köteles bejelenteni a vezető bírónak.

A Champion kiállítás speciális szabályai

A MEOE évente egy alkalommal Champion kiállítást rendez, amelyre nevezni ez alábbi címek birtokában lehet:

Ezen a kiállításon a kutyák csak kitűnő minősítést kaphatnak, részletes bírálati leírásban nem részesül-nek; kivéve azokat, amelyeknél a bíró nem kívánja kiadni a kitűnő minősítést.
A champion kiállításon a kutyák csak champion osztályba nevezhetők koruktól függetlenül, nemenként.
A bíró csak sorolást végez, az első helyre sorolt kutya megkapja az adott év championja címet. A champion kan és szuka összevetésénél dönt a bíró arról, hogy melyik kutya kapja a Champion Kiállítás Fajtagyőztese /ChHFGY/ címet.

8. KIÁLLÍTÁSON KÍVÜL ELÉRHETŐ CÍMEK

1. Hungária Junior Champion /HJCH/
Oklevél és kupa

Teljesítésének feltétele 9-18 hónapos kor között 3, Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon kapott HPJ vagy fiatal Klubgyőztes cím, amelyek közül legalább egyet nemzetközi, vagy klubkiállításon kell elérni, két különböző bírótól. A Hungária Junior Champion cím nem jogosít a champion osztályba történő nevezéshez, a champion kiállításon azonban ennek a címnek a tulajdonában már lehet nevezni a kutyát.

2. Hungária Champion /HCH/
Oklevél és kupa

Munkavizsgára kötelezett fajták esetében:
Három CAC cím, amelyet a kutya Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon növendék-, nyílt- vagy munka-; külföldi tulajdonban lévő kutyák champion osztályban elért, két különböző bírótól kapott. A három CAC cím közül egyet nemzetközi, vagy klubkiállításon kell megszerezni. Az első és utolsó CAC cím között egy évnek el kell telnie.
Munkavizsga eredmény, amely a fajtára előírt munkavizsga teljesítését jelenti, az adott munkavizsgán elérhető maximális pontszám 75%-a.

Munkavizsgára nem kötelezett fajták esetében:
Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon növendék-, nyílt- vagy munka-; külföldi tulajdonban lévő kutyák champion osztályban elért négy CAC cím, melyek közül az egyiket nemzetközi CACIB, vagy klubkiállításon kell megszerezni három különböző bírótól. Az első és utolsó CAC cím között egy évnek el kell telnie.

3. Babérkoszorús Hungária Champion /BkHCH/
Oklevél és kupa

Idegen nyelvű megnevezése -együtt használva a magyarral: HUNGÁRIA GRAND CHAMPION
A Hungária Champion cím birtokában a MEOE által Magyarországon rendezett kiállításon a champion osztályban elért három győztes cím, és ezen kívül szintén a champion osztályban a győztes cím elérése után egy fajtagyőztes cím megléte után kérhető.

4. Nemzetközi szépségchampionátus /Int.CH. de Beauté/
Oklevél

Munkavizsgára kötelezett fajták esetében:
Két CACIB -már az FCI által visszaigazolt - cím, két különböző országból, amelyek közül az egyiket a fajta standard országában, vagy a kutya tulajdonosának lakóhely szerinti országában ért el a kutya. Az első és utolsó cím között egy évnek el kell telnie, azokat két különböző bírótól kell meg-szerezni, kötelező a fajtára előírt munkavizsga teljesítése, az adott munkavizsgán elérhető maximális pontszám 75%-ával.

Munkavizsgára nem kötelezett fajták esetében:
Négy CACIB -már az FCI által visszaigazolt - cím, három különböző országból, amelyek közül az egyiket a fajta standard országában, vagy a kutya tulajdonosának lakóhely szerinti országában ért el a kutya. Az első és utolsó CACIB között egy évnek el kell telnie, azokat három különböző bírótól kell megszerezni.

A 8. pontban leírt címek kiadása nem a kiállításon történik, azt a kutya tulajdonosának a megfelelő igazolások -bírálati lapok, CACIB visszaigazolás, munkateljesítmény igazolása- bemutatásával kell kérelmeznie a MEOE Központi Irodájában.

9. ÓVÁSI BIZOTTSÁG

  1. A bírói döntéssel szemben óvásnak helye nincs. Ez pontosan azt jelenti, hogy a kapott minősítés, vagy a kiadott címek, illetve az esetlegesen ki nem adott győztes címek miatt óvásnak helye nincs.
  2. Óvni kizárólag alaki hibák miatt lehetséges, (pl.: rossz osztályba sorolás) a bírálatot követő két órán belül, a nevezési díj kétszeresének befizetése mellett, írásbeli kérelemmel, amelyet az óvási bizottsághoz kell benyújtani.
  3. Az óvási bizottság az óvás benyújtását követő egy órán belül dönt. Ha helyt ad az óvásnak, akkor a befizetett összeget vissza kell fizetni. Ha az óvás sikertelen volt, az óvási díj a rendező szervezetnél marad.
  4. Az óvási bizottság három tagból áll, amelynek egyik tagja, egyben elnöke a kiállítás vezető bírója, a másik két bírót tagnak a vezetőbíró kéri fel.
  5. Az óvási bizottság tagjait a kiállítás katalógusában meg kell nevezni.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Jelen kiállítási szabályzat 1997. december 19-én lép hatályba, alkalmazni 1998. január 1-től kell. A MEOE Elnöksége 1997. december 19-ei ülésén elfogadta, és hatályba léptette.